Edith van Enck, eigenaar van Edith van Enck Remedial teaching & Huiswerkbegeleiding, Spreestroom 13 2721 CG te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS

http://www.edithvanenck.nl/
Spreestroom 13
2721CG Zoetermeer
Tel: 0793421401

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam van de ouders en leerling;
 • Geslacht van leerling;
 • Geboortedatum van leerling;
 • Adresgegevens van ouders;
 • Telefoonnummer van ouders;
 • E-mailadressen van ouders, leerkrachten en internbegeleiders;
 • Gegevens die u aan ons meedeelt tijdens het intakegesprek, mondeling of op papier, denk aan onderzoeksverslagen. Ook gegevens die u ons verstrekt in het gesprek dat we houden met de leerkracht van uw kind;
 • Bankrekeningnummer van ouders. Dat zien we op onze afschriften van de bank;
 • Gegevens die we met uw toestemming opvragen uit het Cito Leerling Volg Systeem van de school van het kind, dus resultaten van Cito-en methode toetsen.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Edith van Enck Remedial teaching & Huiswerkbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verwerken van persoonlijke gegevens op intakeformulier, overeenkomst en handelingsplannen;
 • Het maken van een toestemmingsformulier. Als dat formulier door u is ingevuld sturen we het op naar de leerkracht en intern begeleider van uw kind. Er kunnen dan gegevens telefonisch, per mail of mondeling uitwisselen;
 • Het invoeren van toets resultaten in een Leerling Volgsysteem;
 • Het aanmaken van een account voor uw kind op een oefensite;
 • Het vastleggen van gegevens en afspraken in een lesverslag;
 • Het versturen van een factuur;
 • Het noteren van afspraken in een agenda. We verwerken deze gegevens op basis van de grondslag overeenkomst of toestemming.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIG PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Edith van Enck Remedial teaching & Huiswerkbegeleiding verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Edith van Enck Remedial teaching & Huiswerkbegeleiding neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Edith van Enck Remedial teaching & Huiswerkbegeleiding) tussen zit.

 

TOESTEMMING OM GEGEGEVENS UIT TE WISSELEN

Ouders krijgen bij het intakegesprek een toestemmingsformulier om gegevens uit te wisselen. Dit dient getekend te worden door hen. Het wordt doorgestuurd naar de persoon op school waar wij gegevens van het kind van opvragen.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Edith van Enck Remedial teaching & Huiswerkbegeleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Edith van Enck Remedial teaching & Huiswerkbegeleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Edith van Enck Remedial teaching & Huiswerkbegeleiding bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doelen die we overeengekomen zijn.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Het leerling dossier, met daarin opgenomen namen leerling, ouders, leerkracht(en) en intern begeleider, adres, telefoonnummer, e-mail, school, groep, geboortedatum leerling en indien beschikbaar gesteld gezondheidsgegevens, bewaren we 2 jaar.
 • Facturatiegegevens bewaren we 7 jaar.

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Wij maken geen gebruik van cookies.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Edith van Enck Remedial teaching & Huiswerkbegeleiding teaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Edith van Enck Remedial teaching & Huiswerkbegeleiding wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Edith van Enck Remedial teaching & Huiswerkbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Copyright Edith van Enck 2018 | Privacyverklaring